Työyhteisön kehittäminen, Työyhteisövalmennus

Työyhteisön kehittäminen, Työyhteisövalmennus

Räätälöidään aina toimeksiantajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti yhteistyön alussa. Voit pyytää tarjouksen kehittämisestä.

Kehittäminen on prosessi, jossa autetaan yksilöitä ja ryhmiä/tiimejä vahvistamaan omia voimavaroja, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Työyhteisövalmennus tukee työyhteisön toimivuutta, hyvää johtajuutta, töiden organisoimista, hyvää työilmapiiriä, muutoksien toteuttamista, työkyvyn ylläpitoa, konfliktien ja ristiriitojen ennaltaehkäisyä ja ratkaisemista

Artikkeli: Työn tuuli 2/2013. Merja Munnukka-Dahlqvist. Henkilöstöammattilainen työyhteisön kehittäjänä- tiedostamaton ja systeeminen näkökulma työskentelysuhteen luomisessa. Henkilöstöjohdon ryhmä-Henry ry.

Työyhteisön kehittämisessä/ työyhteisövalmennuksessa on usein kolme erillistä vaihetta, aloitus-, työskentely- ja arviointivaihe.

Aloitusvaihe

 • Lähtötilanteen ja tarpeiden arviointi
 • Pelisääntöjen luominen
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Aikatauluista, tapaamisista ja työtavoista sopiminen
 • Sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen sovitun rakenteen mukaisesti

Työskentelyvaihe

 • Pidetään sovituista valmennustilaisuuksista kiinni
 • Työskennellään tavoitteiden mukaisesti
 • Toimintatutkimus- työskentelyä, keskitytään käytännön haasteisiin/ongelmiin /voimavarojen/ratkaisukeinojen kehittämiseen
 • Muutosvastarinnan käsittelyä
 • Kannustetaan ja haastetaan, välitehtävät

Arviointivaihe

 • Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja riittävyyden arviointi
 • Jatkotoimenpiteet
 • Kehittämissuunnitelma

Johdolle/esimiehille oma työnohjaus, valmennusosio

Työyhteisövalmennus tukee johtamisviestinnän parantumista ja seuraavia tavoitteita:

 • Yhteinen näkemys
 • Luottamus johtamistapaan
 • Tarvittavien muutoksien käynnistäminen
 • Sitoutuminen organisaation tavoitteisiin

Käytettäviä menetelmiä

 • Vuorovaikutuksellinen yhdessä tutkiminen
 • Perustehtävän selkiinnyttäminen
 • Toiminnalliset harjoitukset/menetelmät
 • Yksilö-, pari- ja tiimitehtävät
 • Välitehtävät
 • Psykoedukaatiota/ infoa tarpeen mukaan
 • Prosessin seuranta ja ohjaus

Yleisiä teemoja

Käsitellyt teemat ovat tiimi/ryhmäkohtaisia ja sisällöt voivat olla hyvin erilaisia, ajankohtaisen tarpeen mukaan. Lisäksi teemat vahvistavat työyhteisötaitoja.

Esimerkkejä: tiimin perustehtävän selkeyttäminen, yhteisten tavoitteiden ymmärtäminen, sitoutuminen ja motivoituminen, yhteiset pelisäännöt ja työnjako, luovuus ja innostus, itseohjautuvuuden vahvistaminen, sisäinen yrittäjyys, asiakaskeskeisyys, sitoutuminen ja vastuunottaminen, esimiestyön selkeyttäminen, ristiriitojen/konfliktien ratkaiseminen ja ennaltaehkäisy.