Työnohjaus

Työnohjauspalvelut

 • Johdon ja esimiesten työnohjaus, työyhteisöjen ja tiimien työnohjaus
 • HR ja HRD ammattilaisten työnohjaus
 • Sosiaali- ja terveydenalan ammattihenkilöiden työnohjaus (esim. sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, psykiatrit)
 • Psykoterapeuttien, kriisityöntekijöiden ja psykologien työnohjaus,
 • Traumapsykoterapeuttinen ja EMDR sertifiointi työnohjaus
 • Opetustoimen työnohjaus (rehtorit, opettajat, koulukuraattorit, koulupsykologit, opinto-ohjaajat)
 • Myös muut toimialat

Työnohjaukset voidaan sopia erikseen tilattuina, esim. 1-5 kertaa tai säännölliseksi, esim. 1-2 kertaa kuukaudessa tapahtuvaksi työnohjaukseksi. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan yhdessä aloitusvaiheessa.

Voit pyytää tarjouksen.

Työnohjaus

on työssä kehittymisen ja työn kehittämisen väline.

Mitä työnohjaus on?

Se on työhön, sen tavoitteisiin ja toiminta-strategioihin, työyhteisöön ja työrooleihin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista, tiedostamista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Ohjauksessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä työhön liittyviä asioita, joita ohjattava tai ohjattavat tuovat esille ja haluavat käsitellä.

Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Se on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin. Sen teho perustuu siihen, että työskentely tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Ohjattavan oma motivaatio kehittymiseen on työskentelyn lähtökohta. Ohjaaja on ohjattavan sparraaja, coach, fasilitaattori, valmentaja ja tukihenkilö.

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla

 • Esimiesroolin tai asiatuntija/työntekijäroolin selkiyttäminen
 • Työyhteisön toimivuuden parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
 • Ammatti-identiteetin selkiyttäminen
 • Toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen
 • Työhön liittyvien ongelmien käsittely- valmiuden kehittäminen
 • Työn sisällön jatkuva reflektointi ja kehittäminen
 • Työn mielekkyyden lisääminen
 • Ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
 • Toimintavireyden ja työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen

Mitä työnohjaus ei ole?

 
Työnohjaus ei ole perehdytystä eikä työnopastusta. Se ei ole koulutusta kuten kurssit tai opetus. Se ei ole myöskään terapiaa, vaikka sillä on usein voimavaroja kasvattavia työsuojelullisia vaikutuksia.